2010 Constitution of Vuode (Talossan version)

From TalossaWiki
Jump to navigation Jump to search
Vd flag.gif This page is maintained under authority
of the provincial government.
Make no unauthorized changes.Also see English Version.

Vd flag.gif

2010 CONSTITUZIUN DALS PROVINÇUNS ÜNITS DA VUODE ES DANDENBURGArtical I: L’Alança da Pevarhen

Secziun 1

Come c’e zesfinat in el Legeu Örganic, aceasta Constituziun reserva el drept unzismintança d’autuxheziun per Las Provinçuns Ünits da Vuode es Dandenburg, entienþa estarh cogneçat simplamint come Vuode, sub la cundiziun qe acest governamaintsch;

  • 1. Non cuflicta avetz el Legeu Örganic del Regipäts Talossan.
  • 2. Non granta el Regeu (eda sieu Representateu, el Cunstaval) pevarhen rexhitais qe sint míus vasteux qe els qe sint grantat àl Regeu sür el nival naziunal.
  • 3. Non faila à asigür’iens drept à apialarh las zeciziuns del cort eda dels corts provinciais, àl Cort pü Inalt, eda els altreux corts naziunais qe sint creats àl Ziu.
  • 4. C’e aprovada à ed’iens maxhorità dels citaxhiens, eda douas tierçeux da citaxhiens votinds.

Secziun 2

Els popuis da Vuode reservent el drept, come c’e sigurat in el Legeu Örganic, à toct i pevarhen qe non sint vestats in el Regipäts àl Legeu Örganic.

Secziun 3

Els popuis da Vuode reconeiçent la secedaziun da provinçù da Vuode del Regipäts Talossan da Noemvar da 1992, sovint nominada las «21 Ziuas Gloriösen» come retro’actíumint illegal sub el Legeu Örganic.

Artical II: Pünts del Estat

Secziun 1

La nomina uficial dal Provinçù, in el glheþ naziunal, c’e Las Provinçuns Ünits da Vuode es Dandenburg. In Angleasca, la nomina dal provinçù c’e The United Provinces of Vuode and Dandenburg. Es la nomina de provinçù in Angleasca es la nomina in el glheþ naziunal, put estarh façat pü scurznieu à Vuode.

Secziun 2

La teritoria da Vuode qomsista toct i tzara qe isch sudur da Kenwood, est da Maryland, es nordur da North es la strada Park..

Secziun 3

Ingen tzaras eda ínsulas qe sint formadas eda qe apiarent in l’apas teritoriais da Vuode in total eda in ün pärts, formadarhent ün pärts dal terioria provincial.

Secziun 4

El capital da Vuode c’e el Pontiac. Masmint, per raziuns sentimintais, el Pavilion sera vardveitat com’iens capital þistoric.

Secziun 5

Es el glheþ Talossan es Angleasca sint endoçats come els glheþen uficiais es naziunais par els popuis da Vuode. Masmint, Vuode non fäts ingen revindic à’iens glheþ uficial es provincial, ivenðo l’ùtzil del Glhetg Talossan c’e encoraxhat inaltimint.

Secziun 6

The historical flag of Vuode (that used before the ratification of this document) shall continue to be used as the official provincial flag of Vuode.

Secziun 7

The historical coat of arms of Vuode (that used before the ratification of this document) shall continue to be used as the official provincial coat of arms of Vuode.

Secziun 8

L’Anþem Provincial da Vuode c’e “’N Regeu Xhust.” Sieu traduziun Angleasca, “A Just King” tischa statüs lexhital equal. El Governamaintsch encoraxharha promoziun, celevraziun, es preservaziun del þeritatx musical es vändeir da Vuode.

Secziun 9

El Slogan Uficial da Vuode c’e “Hic Habitat Rex” cestourat come “The King Lives Here” es “El Regeu Þavita Aici” in el glheþ naziunal.

Artical III: El Cunstaval

Secziun 1

Toct i pevarhen qe sint zonats àl Regeu sür el nival naziunal serent zonats àl Cunstaval sür el nival provincial.

Secziun 2

El Cunstaval shall be respunçival per la adxhüraziun del Neuvosto.

Secziun 3

El Cunstaval non put zißolvarh el Neuvosto

Artical IV: Eleziuns àl Neuvosto

Secziun 1

El Neuvosto, cestourat come «The Council» es glheþinat come «El Cußeglh», c’e el Cußeglh provincial es lexhislatíu es toct i membreux fostent sint considerats els Cäpsilor del Governamaintsch.

Secziun 2

El Neuvosto c’e conposuat del tres premieirs, toct avetz Citaxhienità in la Provinçù da Vuode.

Secziun 3

Per gcauça d’eleziuns, ün premieirsqab serà designat claßeu-V ün altreu. claßeu-U, es el lasteu, claßeu-O.

Secziun 4

Cadascu temp qe la Cosa c’e flueschada, ün dels premieirsqabs serà voidats. Sovind el vía d’aceasta Constituziun, dürant la eleziun pü proxim la eleziun per premieir da claßeu-V serà holdat. El temp proxim qe la Cosa c’e flueschada la eleziun per premieir da claßeu-U serà holdat. Cadascu stancea lasta per tres stanceas dal Cosa svo àð la eleziun osprei el premieir da claßeu-O isch electat serà la eleziun da premieir da claßeu-V.

Secziun 5

Toct i citaxhiens da Vuode sint electavais per electziun àl Neuvosto. Aucün perziun püt ceafarh eschcaes mutipais simultanimint in el Neuvosto.

Secziun 6

El candidäts qe isch zesclarat el gagneir d’iens Vota d’Eiceßa Istind (VdEI) serà zeclarat el premieir. In cauça d’iens empäts embù els candidäts partetxarhent el premieirsqab, es embù sint zonats zemi d’iens vota in facendas lexhislatíus.

Secziun 7

Schi ün premieir voida sieu eschcan anaintsch el fim dal stancea, el Cunstaval apüntarha ün premieir interíu txusca la proxim eleziun xheneral. El premieir electat noveu perservarha txusca el fim da qe tenadra estat la stancea del premieir.

Secziun 8

Premieirs put serà removats da sieux posteux par el Cort d’Edilicieux , per actività criminal eda per mis-, mal-, eda non-feasance.

Secziun 9

Txusca las eleziuns per cadascu premieir apartì sint holdat. Alexandreu Gavárþic’h serà apüntat el premieir da claßeu-V, Viteu Tochtviac’hteir serà apüntat el premieir da claßeu-U, es Éovart Grischun serà apüntat el premieir da claßeu-O.

Artical V: Cunpoçaziun del Neuvosto

Secziun 1

El Neuvosto qomsistarha tres premieirs txusca ün temp quand ja raziun per pü premieirs basescu pa la populaziun dal provinçù.

Secziun 2

Aucün premieir serà zemandat à zespartarh sieu posteu dürant sia stancea da serviçù, à c’hauça d’iens chinxh in las qualificaziuns d’estarh premieir.

Secziun 3

Ni el Cunstaval ni el Regeu (Schi o isch ün citaxhién da Vuode) serà permitat à estarh electat àl premieirsqab.

Secziun 4

Ün premieir voida sias eschcaes schi o failarh à votarh in tres seßiuns lexhislatíus consecutíus.

Secziun 5

El Neuvosto tischa pevarhen equal àls pevarhen combinats del Ziu es del Seneschal sür el nival naziunal.

Secziun 6

Terpelaziuns qe ariça in el Neuvosto serà zesterminadas par ün maxhorità da votas, salva qe c’e veto’içat par el Cunstaval parç q’iens zeciziun ünanimös c’e neceßat. Cadascu premieir tischa üna vota, franc in la cauça qe isch ziscutada in Artical IV, Secziun 6 d’acest ocumenteu.

Artical VI: Paßind la Lexhislaziun

Secziun 1

Seßiuns lexhislatíus fost estarh superviçat par el premieier da claßeu-V.

Secziun 2

Seßiuns lexhislatíus fost estarh holdat püblicmint.

Secziun 3

Toct i proxhets fostent estarh suotamestat àl Cunstaval per sieu approval. Schi aucün respuns c’e zonat da din 15 ziuas, el proxhet c’e considerat come signat.

Artical VII: Votas da Confiençù

Secziun 1

Ingen citaxhién da Vuode put, àð ingen temp, piedarh üna vota da confiençù per ingen eda toct i premieirs del Neuvosto. Üna eleziun fost estarh holdat strax par el Cunstaval (salva qe o eda a ocsà fost estarh votat. Aici el Secretar d’Estat da Talossa holdarha l’eleziun) es lastarha per el pieriot da 15 ziuas, ospréi els, schi pü qe douas tierçeux dals votas sint votas da «non» el premieir (eda premieirs) fost voidarh sieu posteu es el Cunstaval fost apüntarh ün rempiaçind.

Secziun 2

Ingen citaxhién da Vuode put, àð ingen temp, piedarh üna vota da confiençù per el Cunstaval, Üna eleziun fost estarh holdat strax par el premieir da claßeu-U (salva qe o eda a ocsà fost estarh votat. Aici el Secretar d’Estat da Talossa holdarha l’eleziun) es lastarha per el pieriot da 15 ziuas, ospréi els, schi pü qe douas tierçeux dals votas sint votas da «non», el Neuvosto fost suotamestarh ün breif àl Regeu qe recomenda qe o remplaçarh el Cunstaval.

Artical VIII: Amendamaintschen à la Constituziun

Secziun 1

Amendamaintschen solamint povent estarh propoçarh par el Neuvosto qe fostent aprovarh-lor àl ünanimità. Nun l’amendamaintsch c’e deliverat àls popuis da Vuode dürant la proxim eleziun xheneral qi fostent aprovarh-lor par üna maxhorità da douas tierçeux.

Artical IX: Els Corts

Secziun 1

Toct i facendas xhüdeschen dal Provinçù da Vuode serent zonadas àl Cort d’Edilicieux.

Secziun 2

El Governamaintsch da Vuode sera represntat in toct i afaes xhüdeschen par el premieir da claßeu-O eda qißensevol o eda a volt apüntarh come l’avocat.

Artical X: Váintschets Teritoriais

Secziun 1

Vuode qomsista douas cantons: Vuode es Dun Cestour